Χαρακτηριστικά

Μια επιτυχημένη διασύνδεση με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη σε οργανισμούς, κοινότητες και δήμους. Αποτελεί μια ευκαιρία για από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων, ανταλλαγή απόψεων και κατανόηση διαφορετικών αντιλήψεων που αφορούν οποιοδήποτε θέμα, για το οποίο υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον ή ανησυχία.

Μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με εταίρους από άλλες χώρες, στην καλύτερη κατανόηση του τι είναι η Ευρώπη, ποια είναι η σημασία της σήμερα και πού μπορεί να μας οδηγήσει το μέλλον.

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ορθής πρακτικής στην ευρωπαϊκή διασύνδεση που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων – τέχνη και πολιτισμός, συμμετοχή στα κοινά, περιβάλλον, αειφόρος ανάπτυξη, τοπική αυτοδιοίκηση, δημόσιες υπηρεσίες, τοπική οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συμμετοχή κ.α.

Η EuroConnect αποτελεί το σύνδεσμό σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με πυλώνα το γραφείο της στο κέντρο των διοικητικών εξελίξεων και αποφάσεων, τις Βρυξέλλες, παρέχει μία πρωτοποριακή υπηρεσία αντιπροσώπευσης, πλήρως εναρμονισμένη με τις ανάγκες και τους στόχους σας.

Η σχέση αντιπροσώπευσης βασίζεται στη συνεχή και άμεση επικοινωνία του ενδιαφερόμενου οργανισμού με το προσωπικό μας στις Βρυξέλλες, το οποίο θα διεκπεραιώνει κάθε προκύπτουσα διαδικασία.